XML
Tryb dzialania

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego - w trybie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb działania PINB w Jarosławiu regulują następujące akty prawne:

1.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

2.       ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118) .

3.       ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) .

4.       Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360 z późn. zm.).

5.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423).

6.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz.1494) .

 

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2008-06-04
Publikujący -