Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  odbywa się:

Wtorek      8:00 – 16:00

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, Powiatowy Inspektor przyjmuje w następnym dniu roboczym w godzinach pracy Urzędu.

 

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu odbywa się codziennie w godzinach pracy Urzędu:

 

 Skargi i wnioski do PINB w Jarosławiu można składać w następujący sposób:

 

        -  pisemnie,

        -  faksem,

        -  ustnie do protokołu,

      

Skargi i wnioski, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz.U. nr 5, poz. 46).

Powiatowy Inpektorat Nadzoru Budowlanego w Jaroslawiu nie prowadzi spraw i interwencji na zgloszenia telefoniczne lub anonimowe zawiadomienia !!!


 Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu przebiega zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Całość korespondencji kierowaną do PINB w Jaroslawiu przyjmuje sekretariat. Sprawy mogą być przesłane za pośrednictwem poczty, faksem lub dostarczone bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu. W przypadku skarg i wniosków istnieje możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. Podania składne do protokołu, zgodnie z podziałem czynności, przyjmują właściwi pracownicy Inspektoratu.

 Każde pismo powinno zawierać:

- imię i nazwisko,

- adres do korespondencji,

- wskazanie czego dotyczy sprawa (adres wlaściciela,adres i numer dzialki)

- dołączenie kserokopii dokumentów, które posiada skarżący,

- podpis.

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2008-06-04
Publikujący -