Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

1.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649), właściciel, użytkownik wieczysty, lub zarządca nieruchomości, (obiektu, urządzenia bud. zawierającego azbest) obowiązany przeprowadzić kontrolę stanu tych wyrobów  w terminach wynikających ze oceny stanu tych wyrobów. W myśl § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia, podmioty ww. przechowują 1 egz. oceny, drugi zaś przekazują w terminie 30 dni organowi nadzoru budowlanego.
2. użytkowanie wyrobów i instalacji zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r. Wymaga ono ponadto spełniania następujących warunków: sporządzenia inwentaryzacji instalacji i urządzeń zawierających azbest, przygotowania ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, oznakowania wyrobów i pomieszczeń wg. obowiązującego znaku graficznego, w przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń, zużycia się wyrobów zaplanowanie usunięcia wyrobów oraz oczyszczenia pomieszczeń z pyłu, w przypadku podjęcia decyzji o usunięciu z obiektów wyrobów zgłoszenie tego faktu organowi nadzoru budowlanego i okręgowemu inspektorowi pracy, po zakończeniu demontażu wyrobów i otrzymaniu od wykonawcy oświadczenia o prawidłowym wykonawstwie robót, przechowywanie przez właściciela takiego oświadczenia przez okres 5 lat.


        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowej w terminie do 31 maja 2008r., zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  Przedmiotem powyższej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

 Kontrole okresowe powinny być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się członkostwem we właściwej izbie samorządu zawodowego. Kontrole przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych.

Osoba dokonująca powyższej kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania kontroli okresowej nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem osoba dokonująca tej kontroli obowiązana jest do niezwłocznego przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego, a właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani do natychmiastowego usunięcia tych uszkodzeń lub braków.

                Informuję, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków skutkuje sankcjami karnymi przewidzianymi w ustawie Prawo budowlane

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2007-01-27
Publikujący -
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiuul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław tel. (016) 624-26-77 email: pinbjaroslaw@op.pl
Wygenerowano: 28 lutego 2020r. 19:28:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.