Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

                                                          REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

POWIATOWEGO  INSPEKTORATU  NADZORU  BUDOWLANEGO

w  JAROSŁAWIU

 

 

§ 1

 

1.Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu , zwany dalej „ Regulaminem”, określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Jarosławskim .

2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

a/ Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy

Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu

b/ Powiatowym Inspektorze – należy przez to rozumieć

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 

§ 2

 

Inspektorat działa na podstawie :

1/ odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –

Prawo budowlane  / tekst jednolity Dz. U.  z 2003r. Nr207 , poz. 201  /

2/ niniejszego regulaminu

 

§ 3

 

1.Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego , wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej , obsługującym Powiatowego Inspektora .

2.Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze Powiatu Jarosławskiego .

 

§ 4

 

1.Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu .

2.Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad :

1/ działalnością inspekcyjną , polegającą na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2/ postępowaniami administracyjnymi,

3/ postępowaniami egzekucyjnymi

4/ postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,

5/ prawidłowym współdziałaniem z organami administracji archtektoniczno-budowlnanej i organami kontroli państwowej,

6/ kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

7/ zapewnieniem przestrzegania przepisów o  tajemnicy państwowej i służbowej ,

8/ przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

9/ gospodarowaniem mieniem Inspektoratu .

 

§ 5 

 

1.Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy :

1/ ustalenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Inspektoratu,

2/ zatwierdzanie planów kontroli,

3/ udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

4/ udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,

5/ udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,

6/ występowanie do Wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

7/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków.

2. Powiatowy Inspektor może powołać stałe lub doraźne zespoły

opiniodawcze i doradcze określając cel ich powołania , skład

osobowy oraz zakres zadań i tryb działania .

3.Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu , z wyłączeniem kompetencji , o których mowa w § 5 pkt.7.

 

§ 6

 

Powiatowy Inspektor podpisuje :

1/ decyzje administracyjne i postanowienia,

2/ akty prawa wewnętrznego,

3/ wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

4/ wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,

5/ odpowiedzi na skargi i wnioski .

 

§7

 

W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska ds. :

1/ inspekcji i orzecznictwa ( SIO),

2/organizacyjno-administracyjnych ( S.A.) .

 

§ 8

 

1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji i orzecznictwa należy  w szczególności :

1/ prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

2/ prowadzenia postępowań wyjaśniających przyczyny  i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

3/ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,

4/ prowadzenie postępowań egzekucyjnych,

5/ bezzwłoczne przesyłanie organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego

6/ Prowadzenie ewidencji decyzji , postanowień i zgłoszeń przekazywanych przez organy  administracji architektoniczno-budowlanej

7/ prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora .

9/ kierujący stanowiskiem opracowuje projekty planów inspekcji, przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z tej działalności w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora .

10/ Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik .

 

§ 9

 

Do zakresu działania jednoosobowego stanowiska  ds. organizacyjno-administracyjnych  należy w szczególności  :

a/  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Inspektoratu

b/  prowadzenie obsługi kadrowej Powiatowego Inspektoratu

c/ prowadzenie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Powiatowego  Inspektoratu

d/  wykonywanie innych zadań zleconych przez powiatowego Inspektora

 

§ 10

 

1.Do pracowników Inspektoratu mają zastosowania przepisy :

1/ ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych / Dz. U.  Nr 31, poz.214,  z późn. zmianami / ,

2/ Kodeks pracy /  Dz. U. z  1998r. Nr 21 , poz.94 /,

3/ ustawy z dnia 18 grudnia  1998r. o służbie cywilnej  / Dz. U. z 1999r. Nr 49, poz.483 , z późn. zmianami / ,

4/ regulaminu  pracy 

 

 

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2007-02-02
Publikujący -
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiuul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław tel. (016) 624-26-77 email: pinbjaroslaw@op.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 20:20:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.